रोजगाराची उपलब्धता

प्रमुख व्यवसाय
शेती,

दुग्ध,

नोकरी