स्वयंरोजगार संस्था

 

  • भिमराव पाटील (आण्णा)
  • जे.आर. गुरव स्वयंरोजगार संस्था